5 اصل در ریکی 575 بازدید

فقط برای امروز؟
خوب ما فقط همین امروزو داریم دیگه! همین ساعت رو، همین لحظه رو! اگر بتونیم اصول رو برای این لحظه رعایت کنیم، یک ساعت هم می تونیم. یک روز هم می تونیم. اگه فردا هم زنده بودیم، فردا دیگه اون موقع امروز شده و اون موقع هم اصول رو برای امروز رعایت می کنیم پس از الان نگرانش نباشید! نمی گم برای آینده برنامه ریزی نکنید، ولی نگذارید اون برنامه ریزی و انتظارات مشخص و ثابتتون باعث بشه شما نتونید یه چیز بهتر رو بپذیریدا! …

جزئیات