ارزشها:

– صداقت و امانت: امانت داری، درستکاری و ایجاد اعتماد در همه سطوح
– خلاقیت و نوآوری: فکر کردن خارج از چارچوب های مرسوم و داشتن شهامت و جسارت و جرأت و آمادگی برای تغییر
– سرعت و دقت: احساس فوریت و ضرورت در انجام فعالیت ها به طور دقیق
– تعهد و مسئولیت: احساس مسئولیت در انجام مؤثر و کارای فعالیت ها
– دانش و آگاهی: توسعه علم و تسهیم آن با دیگران و به کارگیری آن