چگونه دردوران رکود اقتصادی رهبر خوبی باشیم؟ 807 بازدید

رکود اقتصادی تمرکز بیش از حد روی وظایف و نتایج را می طلبد، در عین حال افراد نباید نادیده انگاشته شوند، در پس همه اینها، شما باید افراد را و نه نتایج را رهبری کنید. در اینجا سه نکته برای تعامل با پرسنلتان در دوران رکود ذکر می گردد: …

جزئیات