چشم انداز (آرمان):
ساختن دنیایی بهتر و رسیدن به کمال و موفقیت با اشاعه، گسترش و توسعه فرهنگ و دانش روانشناسی در تمام سطوح