در باره نام:

برخوردار بودن افراد از نوعی جذبه یا کشش شخصی را کاریزما به معنی فر(يا فرّه به معني فروغی است ايزدی كه به دل هر كه بتابد از همگنان برتری يابد) گویند. چنین افرادی قادرند با استفاده از جذابيت و قريحۀ خويش، بر تفکر ديگران اثر بگذارند و در آنان حالت گوناگونی (تطور) ايجاد كنند. این افراد دیگران را مجذوب خود کرده، به راحتی با آن ها ارتباط برقرار نموده و آن ها را از روی میل و رغبت وادار به برآوردن خواسته هایشان می نمایند. تلاش ما در مؤسسۀ کاریزما مشاور و از طریق این سایت، رشد و ارتقاء این توانایی در تمام افراد به منظور برقراری ارتباط مؤثر و موفق با دیگران و رسیدن به کمال و موفقیت در تمام شئونات زندگی است.

در باره لوگو:

نیم دایره و خط وسط نماد روانشناسی درزبان یونانی است و قلم نشاني از آموزش و پژوهش است. هلال محيطي نيز بیانگر فراگيربودن، حمايت و همراهي است.
آرم مؤسسۀ کاریزما مشاوربیانگرمفهوم انسجام و يكپارچگی بين سه فعاليت اصلی مؤسسه يعنی آموزش، پژوهش و مشاوره در حوزۀ علوم رفتاری است.