آموزش تکنیک شناسایی افراد 1,595 بازدید

افراد حین صحبت کردن شناسایی کنیم
BODYLANGUAGE
چشمها
سطح چشمها: در یک گـروه، مـعمـولا فـردی کـه سطح دیـد چشمانش از سایرین بالاتر است رهبر محسوب میگردد. هنگامی که شما ایـستـاده باشید و دیگران نشسته قطعا شما را در موضع قدرت قرار میدهد. …

جزئیات