20 قانون طلایی 82 بازدید

توجه و عمل به این 20 قانون زندگی ما را می تواند متحول کند.
1- حتی رئیس هم باید آستینهایش را برای کار کمی بالا بزند
زیردستان خـود را وادار بـه انـجـام کـاری نـکنید که خودتان تا کنون انجامش نداده اید و یا رغبتی به انجام دادنش ندارید. …

جزئیات

راز زنانی که هر چه می خواهند بدست می آورند 120 بازدید

آیا چیزی وجود دارد که همین حالا آن را به شدت بخواهید؟ چیزی که مشتاق آن هستید، ولی نمی دانید چگونه بدست بیاورید؟ مثلا
– یک خانه مجلل؟
– یا یک ارتقاء درجه واقعا خوب، شبیه ارتقایی که نصیب آن زن بدریجتی شده که اتاقش در آن سوی اداره است، …

جزئیات