گفت و گوی روانشناسی مدیریت و بازار با دکتر احمد رضا فتوت

متخصص روانشناسی صنعتی – سازمانی

با جسارت بگو: می خواهم ثروتمند شوم

روانشناسی پول و ثروت

 

  • در ابتدا لطفا مفهوم “پول” را تعریف کنید

پول یک وسیله فساد ناپذیر برای مبادلات و واحد شمارش است که ارزش یک کالا با آن سنجیده می شود.

افراد مختلف تعاریف متعددی از پول دارند:

کالبریت معتقد است که پول یک چیز منحصر به فردی است و داشتن آن مانند عشق جزء بزرگترین لذت های بشر به شمار می آید و وقتی از دست می رود، به بزرگترین دغدغه و نگرانی او تبدیل می شود. امرسون نیز اعتقاد دارد که ارزش یک دلار را جامعه تعریف می کند، همان طور که آن را بوجود می آورد. هنری فورد سازنده اولین خودرو، در تعریف پول می گوید: پول مانند دست و پا برای انسان است، یا از آن استفاده کن یا آن را از دست بده. سیدنی اسمیت نیز عقیده دارد که فقر باعث سرافکندگی نیست بلکه باعث زحمت بسیار انسان است.

  • اگر امکان دارد مفهوم روانشناسی ثروت یا پول را توضیح دهید

روانشناسی ثروت یا روانشناسی پول یکی از شاخه های روانشناسی است. اکنون اگر به سایت انجمن روانشناسی آمریکا سری بزنید، بیش از ۵۰ گرایش روانشناسی وجود دارد. در حوزه روانشناسی ثروت، روانشناسی اقتصاد وجود دارد که روانشناسان در کنار اقتصاد دانان به آن توجه نشان می دهند. برای مثال وقتی قرار بود بنزین گرا