لزوم توجه ویژه به رشد و تعالی نیروهای سازمان ها

ساسان گلباز
مدیر توسعه منابع انسانی بانک کارآفرین
سازمان های متعالی کارکنان را سرمایه های اصلی خود می پندارند و زمینه های رشد و توسعه دانش، مهارت و قابلیت های آنها را فراهم می سازند. این سازمان ها با ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصول، ارزشها و فضای گفتمان و یاد گیری، پرسنل را در امور سازمان مشارکت داده و از شایستگی شان در موقعیت های مناسب بهره می گیرند. موضوعی که جناب آقای ساسان گلباز، نیز با اشاره به آن تاکید می کند: “تعالی سازمانی موضوعی است که نمی توان در کوتاه مدت آن را عملیاتی کرد.کشورهای پیشرفته نیز گام به گام در این موضوع پیشرفت کرده اند. اگر در گذشته داشتن کار و دریافت حقوق مناسب را پشتوانه یک نیروی کار خوب می دانستند، امروزه این اعتقاد وجود دارد که یک نیروی انسانی موفق فردی است که از آموزش های مناسب و به روز برخوردار باشد”. وی با بیان این مطلب که یکی از بهترین آموزش ها در تعالی سازمانی دوره توجیهی بدو استخدام است، می گوید: “با برگزاری این دوره، جایگاه فرد در سازمان تبیین می شود و انتظارات سازمان از او نیز مشخص می گردد. آموزش رکن بسیار مهمی در برنامه های مدیریت توسعه منابع انسانی است، مشروط به این که کارکنان نیز تعهد سازمانی داشته باشند و پس از گذراندن این دوره ها سازمان را ترک نکنند”. گفتگو با مدیر توسعه منابع انسانی بانک کارآفرین را با هم می خوانیم.

آقای گلباز در تعاریف جدید و علمی که از بحث منابع انسانی مطرح می شود بیش از همه به موضوع رشد و توسعه مهارت ها توجه شده است که آن را